Rákosina / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Rákosina o rozloze 16,39 ha se nachází jižně od obce Jistebník, za volnou hranici lze považovat železniční trať ve směru Studénka - Ostrava, dále pak rybníky Starý, Bažantí a Bezruč v okrese Nový Jičín. Předmět ochrany: Ochrana zachovalého prvku krajinného rázu typického pro chráněnou krajinnou oblast Poodří, která je součástí mokřadů mezinárodního významu v rámci Úmluvy o mokřadech, mající mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) a ochrana mokřadních biotopů. Území tvoří terestrická rákosina, na niž navazují mokřady, louky s rozptýlenou zelení a lesní porost. Součástí rákosiny je několik drobných vodních ploch s trvalou vodní hladinou. Mělké tůně zarůstající plovoucími vodními rostlinami obklopují společenstva vysokých bažinatých bylin a vysokých ostřic, na ně navazují další společenstva mokřadních luk. Území lemuje z jižní a východní strany náhon Mlýnka s břehovými porosty. Rezervace je zoologicky významná lokalita pro mokřadní druhy bezobratlých, obojživelníky, vodní ptactvo, ptactvo rákosin a mokřadních luk. Udávaná nadmořská výška je od 224 do 225 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.10. 2002 s platností od 1.11. 2002 (vyhláška 2002-10-14-4, Správa CHKO Poodří). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o lužní les, sevřený tratí a rybníky, za kterými teče řeka Odra. Informační cedule uvádí výskyt těchtto rostlinných druhů: kosatec žlutý, pcháč potoční a blatouch bahenní. Z živočišných druhů jsou uváděni: moudivláček lužní, strnad rákosní, moták pochop, ondatra pižmová, rejsec vodní, hryzec vodní, myška drobná, křižák pruhovaný a skokan zelený. Místo je to pěkné a lze je doporučit k návštěvě milovníkům lužních krás.


Úřední a informační cedule k chráněnému území Rákosiny na jeho západní straně.
1
Mostek přes náhon, cesta dále pokračuje po hrázi mezi rybníky Bezruč a Starý (vpravo).
2
Lužní cesta.
3
Rybniční náhon tvoří západní hranici chráněného území.
4
O zbytečnosti plastového mezníku snad ani není možné pochybovat. Stačí však pomyslet na byrokracii a hned je vše v jasných barvách lidského pochopení.
5
Soutok rybničního náhonu a lužní stružky.
6
Průsek v habrovém lužním lese vypadá poněkud zvláštně, vlevo je ohraničený stružkou.
7
Betonový blok v luhu mezi rybníky svědčí spíše o velkomyslných plánech v minulosti, než o praktickém použití.
8
Kopaná stružka tvoří rozhraní mezi lužním lesem a velice podmáčenou loukou.
9
Lužní stružka je sice přímá, ale to není přirozená cesta vody a ta si hned svoji cestu klikatí.
10
Jasan rozpučel své výhonky zjara.
11
Prudké lužní Slunce za větévkami.
12
Růžek habrového lužního lesa.
13
Vrba jako strom, rákosí, sloup elektrického vedení nízkého napětí a vrba jako křoví za sytě zelenou loukou.
14
Velký jasan jen pomalu obrážím jistě pomaleji, než jeho mladší sourozenci.
15
Pohled do korun jasanů.
16
Proudný rybniční náhon a olše na jeho břehu.
17
Mladé sytě zelené listy olše.
18
Na břehu rybničního náhonu.
19
Spletité vysoké lužní duby.
20
Nora na břehu rybničního náhonu.
21
Žebřík mysliveckého posedu na dubu s výhledem na mladé jasany.
22
Lužní les se žene do výšky.
23
Duby lemovaná cesta luhem.
24
Za východním okrajem chráněného území Rákosiny.
25
Rákosiny ze strany východní.
26
Informační cedule k chráněnému území Rákosiny pod Jistebníkem.
27
Úřední a informační cedule k chráněnému území Rákosiny na jeho východní straně.
28
Železniční přejezd v Jistebníku jako orientační bod k chráněnému území Rákosiny.
29
Železniční trať od Jistebníka na Ostravu, luh vpravo již nepatří do chráněného území.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:23:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bažantula (3 km) | Polanská niva (4 km) | Kotvice (6 km) | Přemyšov (7 km) | Polanský les (7 km) | Rezavka (8 km) | Porubský bludný balvan (9 km) | Bartošovický luh (12 km) | Turkov (12 km) | Štěpán (14 km) | Landek (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!