Člupy / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Člupy o rozloze 17,59 ha se nachází Mezi městy Bučovice a Slavkov u Brna v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Širokolisté suché trávníky, panonské sprašové stepní trávníky a na ně vázané ohrožené druhy rostlin a živočichů, vyskytující se na prudce svažitých pozemcích s místními výstupy podloží. Udávaná nadmořská výška je od 220 do 340 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.9. 1981 (1981-09-03-usnesení, Okresní národní výbor Vyškov). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 8.11. 1990 s platností od 10.11. 1990 (vyhláška 1990-11-08-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov), 31.10. 2013 s platností od 1.1. 2014 (nařízení 2013-10-31-17/2013, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se o čtyřdílné území vesměs na jižních stráních. Kdysi tu bývaly sady, jejichž pozůstatky ještě dokáží dát znavenému poutníku své plody. Vlnitost území je pro širší okolí typická. Zajímavé jsou udržované pásy křoví. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: čerrnucha rolní, vstavač vojenský, třeše%n křovitá, koniklec velkokvětý, hořec křížatý, kozinec rakouský, hvězdnice zlatovlásek, chrpa chlumní. Z živočišných druhů jsou uváděni: modrásek hořcový, kudlanka nábožná, ohniváček černočárný, pačmelák skalní. Ač spousta lidí míjí toto území po silnici či železnici, zdá se, že nemnohý sem vkročí. Ovšem stojí to tu za návštěvu.


Člupy ze strany severovýchodní.
1
Úřední cedule u cesty v severní části chráněného území.
2
Úřední cedule v trávě stíní prudké letní Slunce.
3
Jižní stráň v severní části středního dílu chráněného území Člupy.
4
Opylení je vždy třeba.
5
Řebříček se stále drží s minimem vláhy.
6
Vratič je sympatická hořká bylina, tedy jak pro koho.
7
Listy meruňky úspěšně odolávají letnímu suchu.
8
Uschlá meruňka na okraji chráněného území.
9
Pohled do koruny uschlé meruňky.
10
Ovocné stromy poskytují v létě tolik potřebný stín.
11
Terasovité uspořádání tu existuje nejspíš kvůli cestám.
12
Úřední cedule u jabloně a višně.
13
Severozápadní cíp středního dílu chráněného území Člupy.
14
Odkvetlá lípa ve vrcholném létě.
15
Bezový keř.
16
Červenobílá signalizační tyč trigonometrického bodu.
17
Ulita po hlemýždi se postupně zanáší.
18
Malý oblázek obrostlý lišejníkem.
19
Pohled z dálky na Marefy.
20
Balvan obrůstá lišejníky a snaží se i mechy.
21
Severní část chráněného území Člupy.
22
Vnější značka chráněného území ze strany severní.
23
Pokud hrana svahu zůstane bez vegetace, tak hrozí její posouvání erozí.
24
Pata uschlého křoví.
25
Uhynulý divočák poněkud nafouklý za horkého léta šíleně zapáchá.
26
Plastový mezník coby ukázka spotřebního zboží v geodézii, kde by měly být použity materiály s životností na staletí.
27
Trs zralých plodů černého bezu.
28
Zvláštní kmen višně ve svahu proti letnímu Slunci.
29
Romantické bodláčí oproti letnímu sluníčku.
30
V severní části chráněného území Člupy.
31
Třešeň s vnější značkou chráněného území.
32
Západní hrana středa části chráněného území Člupy.
33
Uschlá třešeň ve východním svahu.
34
Uschlá třešeň se již rozpadá.
35
O tom, že Člupy jsou členité území, není třeba pochybovat.
36
Vlak na trati Brno – Veselí nad Moravou za úřední cedulí chráněného území Člupy.
37
Úřední cedule vedle uschlého bezového keře prorostlého skomírající růží šípkovou.
38
Marefy a Bučovice pohledem přes Člupy.
39
Prudké letní Slunce za bezovým keřem.
40
Prudké úvozy s trochou roští, to je zde časté.
41
Je dobré se dívat, kam šlapeme.
42
To by mohl být kozinec.
43
Najdeme tu suchomilné kvítí.
44
Růže šípková.
45
Ostrůvek vstavačů.
46
Spodek divizny.
47
Třešeň se nevzdává, ale tak jako každý živý tvor...
48
Vyvrácená tyč k trigonometrickému bodu.
49
Hrana stráně s ocelovou tyčí.
50
Průhled údolím na Marefy a do dáli až na Ždánický les.
51
Hrana svahu stejná a přitom pokaždé jiná.
52
Pohled údolím dolů.
53
Ocelová tyč snad slouží coby samostatný nosič hraniční značky chráněného území.
54
Terasovité řady křoví působí velice zvláštně.
55
I kámen podléhá erozi.
56
Úřední cedule tak nějak podivně ve svahu.
57
Slunce za keřem se již blíží hraně svahu.
58
Na trnkách je vidět, že vláhy bylo v tom roce nedostatek.
59
Zralé červené špendlíky.
60
Myslivecký posed v neutěšeném stavu.
61
Kus lepenky do chráněného území věru nepatří.
62
Zajímavý podhled pod křovím přes hranu svahu do polí.
63
Akátový hájek vedle úřední cedule.
64
Úřední cedule pro jistotu i s hraničními znaky chráněného území.
65
Úřední cedule je dosti nová.
66
Paty akátů v malém hájku.
67
Směsice druhů stromů a směsice stadia jejich života.
68
Malá ohrádka pod svahem.
69
Pole mezi chráněným územím a silnicí I/50.
70
Poněkud bezprizorní betonový sloup elektrického vedení.
71
Průhled přes šípky a pole na silnici I/50a železniční trať Brno – Veselí nad Moravou.
72
Rovnoběžky kolejí Vláry ve směru Brno – Veselí nad Moravou.
73
Za jezem na řece Litavě, železniční tratí a silnicí se nachází chráněné území Člupy.
74
Pomník ke cti a chvále sv, Hubertovi myslivci z Křižanovic a Maref.
75
Pomník sv. Huberta na levém břehu Litavy oproti chráněnému území Člupy.
76
Chráněné území Člupy za pomníkem sv. Huberta a téměř neznatelným korytem Litavy.
77
Informační cedule k chráněnému území Člupy u silnice I/50.
78
Kovový příhradový sloup vedení vysokého napětí na chráněném území Člupy.
79
Kovový příhradový sloup vedení velmi vysokého napětí na chráněném území Člupy.
80
Pohled z chráněného území Člupy na údolí Litavy se silnicí I/50 a železniční tratí Brno – Veselí nad Moravou.
81
Vátý odkryv svádí břehule k hnízdění.
82
Prudké letní Slunce se kloní k západu mezi sloupem VVN a kopečkem chráněného území Člupy.
83
Vátý vrstevnatý odkryl pod vedením VVN.
84
Přírodně průmyslová romantika Slunce za rozevlátou trávou vedle ocelového sloupu VVN.
85
Rozhraní pole a stráně, které je též hranicí chráněného území Člupy.
86
Vnější hraniční znak chráněného území na bytelném dřevěném kůlu, zalitém podvečerním Sluncem.
87
Přes chráněné území Člupy vede jak vedení VVN, tak vedení VN.
88
Klonící se úřední cedule u silnice I/50.
89
Chráněné území Člupy pohledem od křižovatky na Křižanovice přes silnici I/50.
90

Počet fotografií: 90 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:19:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Šévy (2 km) | Návdavky u Němčan (3 km) | Rašovický zlom - Chobot (3 km) | Žlíbek (3 km) | Mrazový klín (4 km) | Jalový dvůr (5 km) | Hrubá louka (5 km) | Baračka (5 km) | Větrníky (5 km) | Stepní stráně u Komořan (5 km) | Hřebenatkový útes (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!