Kelské louky / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Kelské louky o rozloze 87,05 ha se nachází na pravém břehu řeky Labe západně od obce Kly, asi 4 km jižmě od města Mělník. Předmět ochrany: Ekosystém vlhkých nivních luk s mokřadními depresemi na pravém břehu Labe mezi Kelskými Vinicemi a Mělníkem. Jedná se o rozsáhlá druhově pestrá luční společenstva blízká svazu Molilion Calthion a Alopecurion pratensis, hospodářsky využívaná jako dvojsečné louky, v depresích jsou rákosiny nebo ostřicové porosty s hnízdním výskytem motáka pochopa, strnada rákosního a rákosníka proužkovaného. Území celostátního významu pro ochranu genofondu. Na území bylo zaznamenáno celkem 230 taxonů cévnatých rostlin (mezi nimi ohrožené i kriticky ohrožené druhy podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Okrajová území mají značný význam jako hnízdní a potravní biotop mnohých druhů aviafauny. Udávaná nadmořská výška je od 157 do 159 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 6.5. 2002 s platností od 1.6. 2002 (nařízení 2002-05-06-2/2002, Okresní úřad Mělník). Poté ještě došlo k 1 přehášení 31.3. 2014 s platností od 10.6. 2014 (nařízení 2014-03-31-10/2014, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Všetatské Polabí (11a), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Jde o dobře přístupné chráněné území, s nádhernými slepými rameny, se svou lužní částí a hned zase částí spíše písčitou. Po břehu Labe tu vede cyklistická stezka ke starému přístavu v Mělníce. Můžeme zde spatřit rozmanité druhy rostlin i živočichů a celkově toto území působí velice klidným dojmem, jen místy kaženým lidskou zlobou. Za návštěvu však rozhodně stojí!


Přirozená závora a úřední ochrana.
1
Nádherné slepé labské rameno.
2
Občas se odtud dívá takto na hladinu rybář, jak svědčí vyšlapaný flek.
3
Cesta přes Kelské louky.
4
Chmel svého hostitele úplně ničí.
5
Slunce se odráží od hladiny slepého ramene Labe.
6
O životě pod hladinou slepého ramene tu máme hmatatelný důkaz.
7
Pohled přes slepé rameno na Skuhrov.
8
Mladý topol bílý.
9
Rozcestí uprostřed Kelských luk.
10
Za parného letního dne je u vody krásně.
11
Z pobřežního detailu je znát, že žabinec už jakousi sílu má, je jí však natolik málo, že hladinu celkově neohrožuje.
12
Hlavu zde můžeme pořád zaklánět a pořád máme co vidět.
13
Lidé toto území úředně chrání, jiní lidé nemají ani kouska cti v sobě a pohodí svůj odpad jako důkaz své lidské malosti.
14
Lze se jen stěží domnívat, že majitel této mělnické SPZ ji zde dobrovolně odmontoval a pohodil.
15
Tak jestli existuje dost skrytých nástrah na cyklisty, tak takovýto zbytek po zabetonované ceduli patří k těm excelentním.
16
Poklidné Kelské louky.
17
Další z místních rozcestí.
18
trošku zafoukalo a na snímku je to znát.
19
Tak tady nedávno foukalo poněkud více.
20
Vlčí boby se na nás úplně usmívají.
21
Snědek oživuje louku.
22
Bohatá květena Kelských luk.
23
Mladé vratiče.
24
Najdeme tu spoustu květin.
25
Snad jde o violky.
26
Všelikého žlutého kvítí tu je nejvíce.
27
Hluchavky ještě v rose.
28
Netýkavky patří k méně příjemným pobřežním porostům.
29
O třezalce se dá říci, že roste téměř všude, ale málokde ve větších společenstvích.
30
Slunce je kouzelník, to bylo, je a bude.
31
Pavučinová romance po oschnutí ranní rosy.
32
Tak i takovéto překrásné okamžiky nám mohou připravit Kelské louky.
33
Je na každém, jakou cestu zvolí, to platí jak v Kelských lukách, tak i v životě...
34
Pohled z vyššího umělého náspu na cestu podél Labe s řekou v pozadí.
35
Z Kelských luk můžeme přes Labe vidět na další chráněné území, Úpor.
36
Tak taková zapomenutá navážka příliš neladí s chráněným územím.
37
Na některých místech se ranní rosa drží ještě dlouho.
38
Pohled po proudu Labe, na levém břehu přírodní rezervace Úpor, na pravém břehu přírodní rezervace Kelské louky.
39
V těchto místech si můžeme připadat jako v luhu.
40
Pahýl topolu ještě obrůstá, ale takový už život bývá, nový strom z postranních větviček málokdy vyroste.
41
Nezralý žalud na zemi svědčí o blízkosti dubu.
42
A zase chlouba lidí, do přírodní rezervace zasazená.
43
Slunečnicové pole vedle chráněného území.
44
Vyloženě lužní snímek.
45
Navenek to tak nevypadá, ale půda se tu boří pod nohama.
46
Pohledy do korun stromů bývají majestátné snad všude.
47
Choroše hodují nejčastěji na mrtvolách stromů.
48
Cesta podél Labe ke Kelským loukám.
49
Pravobřežní labská step u obce Kly.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:23:12 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Úpor (do 2 km) | Písčina u Tuhaně (4 km) | Černínovsko (5 km) | Vehlovické opuky (8 km) | Písčina u Tišic (8 km) | Jiřina (11 km) | Hluchov (19 km) | Roztocký háj - Tiché údolí (21 km) | Údolí Únětického potoka (22 km) | Černý orel (22 km) | Sedlecké skály (22 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!