Bařiny / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Bařiny o rozloze 42,32 ha se nachází zhruba 2 km jihovýchodně od městyse Suchdol nad Odrou v okrese Nový Jičín.. Předmět ochrany: Ochrana území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro Pooderský bioregion, jimiž jsou: Část pravobřežní říční terasy Odry s porosty dubohabřin na svazích, s četnými prameništi a pod patou svahů lesními porosty střemchových jasanin, obohacených prvky karpatské květeny. Rovinná část území je protkána řadou potůčků, drobných mokřadů s vodními plochami, na prosvětlených místech i s rákosinami. V severní části na jasaniny navazují bažinné olšiny se stálou vodní hladinou nad úrovní terénu, v okrajích s porosty vysokých ostřic. Jednotlivé ekosystémy tvoří harmonický a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozlivů vod a bohatým výskytem zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin. Rezervace je součástí nadregionálního biokoridoru Poodří – jih a rovněž mokřadů mezinárodního významu v rámci Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva). Udávaná nadmořská výška je od 253 do 276 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.12. 2002 s platností od 23.1. 2003 (vyhláška 2002-12-30-6, Správa CHKO Poodří). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravská brána vlastní (76a), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o lužní les v severozápadním svahu na břehu bývalého Volového rybníka. Ovšem je to les ve svahu, kde spatříme zajímavé erozní rýhy. V blízkosti protéká řeka Odra. Informační cedule uvádí výskyt těchto živočišných druhů: ťuhýk obecný, lesák rumělkový, skokan štíhlý, čolek obecný, jestřáb lesní a žluna zelená. Místo je to rozhodně hezké a stojí za návštěvu, třeba při cestě kolem Odry.


Úřední a informační cedule k chráněnému území na okraji lesa.
1
Lehce vyježděná luční cesta podél Bařin.
2
Malé údolí značí občasný vodní tok v zalesněném svahu.
3
Jaro v lužním lese pod svahem.
4
Dvojice bříz na okraji lužního lesa.
5
Z nitra lužního lesa je přes ceduli a nivu dále k řece Odře.
6
Kapradí na slunečním ostrůvku v nitru lužního lesa.
7
Pohled po kmeni vzhůru do koruny habru.
8
Lužní svah v pokračujícím jaře.
9
Mladý maliník se má k světu.
10
Údolí v lužním lese.
11
Dub na okraji lužního lesa se prozrazuje svými větvemi na jednu stranu.
12
Kvetoucí řepka olejka nad hranou svahu.
13
Topoly osiky se svojí barvou vyjímají dokonce i vůči žluté čepce olejce.
14
Trojice topolů osik na okraji chráněného území.
15
Tráva se dostává přes loňské listí.
16
Široké lužní údolí.
17
Vysychající lužní tok dole pod hranou svahu.
18
Zlomených stromů najdeme v luzích vždy dost.
19
Myslivecký posed na rozhraní nivy a pole.
20
Bařiny jsou lužním lesem ve svahu nad bývalým Volovým rybníkem.
21
Vnější hraniční znak na jilmu.
22
Pohled z dálky prozrazuje občasnou cestu zvěře.
23
Informační cedule na severozápadním cípu chráněného území.
24
Lužní cesta na severu chráněného území.
25
Větší i menší stromy v lužním prostředí.
26
Jasan jen pozvolna dostává listí.
27
Krmelec na severním okraji chráněného území.
28
Malá paseka ve svahu.
29
Habrový lužní les.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:05:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Meandry Staré Odry (3 km) | Bartošovický luh (6 km) | Kotvice (12 km) | Bažantula (15 km) | Rákosina (18 km) | Vrásový soubor v Klokočůvku (18 km) | Polanská niva (22 km) | Přemyšov (25 km) | Polanský les (25 km) | Porubský bludný balvan (26 km) | Rezavka (26 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!