Bartošovický luh / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Bartošovický luh o rozloze 298,33 ha se nachází mezi městem Studénka a obcí Bartošovice v okrese Nový Jičín.. Předmět ochrany: Přirozeně meandrující tok řeky Odry, ekosystém Horního Bartošovického rybníka s litorálními porosty a s přilehlými drobnými vodními plochami, mokřady a rákosinami, souvislý pás aluviálních luk se zvodnělými příkopami a se skupinami rozptýlené mimolesní zeleně, zalesněná říční terasa s četnými prameništi a lesními mokřady, historický ovocný sad v terase s tradičními ovocnými odrůdami zdejšího regionu. Jednotlivé ekosystémy tvoří dohromady harmonický a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozliv Odry a se soustředěným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Rezervace je součástí nadregionálního biocentra Oderská niva a je také součástí mokřadů mezinárodního významu v rámci Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva). Udávaná nadmořská výška je od 237 do 274 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.12. 2002 s platností od 23.1. 2003 (vyhláška 2002-12-30-5, Správa CHKO Poodří). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravská brána vlastní (76a), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o poměrně rozsáhlý luh s lužními lesy a nivami, jakož i potůčky a malé mokřady. V blízkosti protéká řeka Odra, na jejíž pravém břehu se chráněné území nachází. Přes Bartošovický luh vede cyklostezka, tudíž je snadno přístupný. Výrazným prvkem jsou také Horní Bartošovický rybník a Dolní Bartošovický rybník. Informační cedule uvádí výskyt těchto živočišných druhů: moták pochop, piskoř pruhovaný, skokan ostronosý, ledňáček říční a chřástal polní, Z rostlinných druhů jsou uváděny: orobinec širokolistý a kapradina nepukalka. Míto je to nádherné a lze jej doporučit k návštěvě.


Úřední a informační cedule u cesty přes Bartošovický luh.
1
Informační cedule u lužní cesty.
2
Cesta k řece Odře Bartošovickým luhem.
3
Rozcestí v Bartošovickém luhu.
4
V horní části Bartošovického luhu.
5
Cesta z lesa do Bartošovického luhu.
6
Lužní potůček obrostlý vrbami.
7
Poněkud zpevněná cesta a sytě zelená tráva Bartošovického luhu.
8
Bartošovický luh je vcelku rozlehlý, tedy alespoň pokud jde o místní poměry.
9
Bartošovický luh v blízkosti řeky Odry.
10
Rozhraní nivy a nízkých vrbových porostů.
11
Poněkud zpevněná cesta vede k řece Odře a postupně se ztrácí.
12
I uprostřed luhu můžeme spatřit vytyčovací kolík.
13
Pohled od řeky na zpevněnou lužní cestu a rozsáhlou nivu.
14
Úřední a informační cedule u lužní stružky v nivě Odry.
15
Úřední a informační cedule k chráněnému území dále do nitra Bartošovického luhu.
16
Vyšší porosty patří k řece Odře.
17
Slepé rameno řeky Odry.
18
Řeka Odra na severozápadním cípu chráněného území Bartošovický luh.
19
Luhy jsou plné polámaných větví křehkých topolů.
20
Větrem ulomený kmen vrby.
21
Bartošovický luh pohledem od řeky Odry.
22
Jmelí coby cizopasník na větvích topolů.
23
Habry stíní lužní Slunce.
24
Lužní les jak z učebnice.
25
Pohled do korun jmelím napadených topolů.
26
Asfaltová silnice přes Bartošovický luh.
27
Několik stupňů lužního lesa.
28
Jmelím zcela vysušené topoly bílé.
29
Silnice coby cyklostezka Bartošovickým luhem pod Bartošovickým kopcem.
30
Svah s bukovými porosty.
31
Silnice coby cyklostezka pod Bartošovickým kopcem.
32
Úřední a informační cedule v místech zvaných Pod Sadem.
33
Sad na východním okraji chráněného území Bartošovický luh.
34
Horní Bartošovický rybník se začínajícími vlnami.
35
Dolní Bartošovický rybník a hráz mezi rybníky.
36
Ostrůvek v Dolním Bartošovickém rybníce.
37
Informační cedule a olše na hrázi mezi Dolním a Horním Bartošovickým rybníkem.
38
Hráz a pěšina po ní mezi Dolním a Horním Bartošovickým rybníkem.
39
Úřední a informační cedule na severovýchodním cípu chráněného území.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:06:11 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kotvice (6 km) | Bařiny (6 km) | Bažantula (9 km) | Meandry Staré Odry (9 km) | Rákosina (12 km) | Polanská niva (16 km) | Přemyšov (18 km) | Polanský les (19 km) | Porubský bludný balvan (19 km) | Rezavka (20 km) | Vrásový soubor v Klokočůvku (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!