Zbytka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Zbytka o rozloze 82,82 ha se nachází v trojúhelníku mezi obcemi Pohoří u Dobrušky, České Meziříčí a Roheničky. Předmět ochrany: Ochrana evropsky významných typů stanovišť: smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temperátní a boreální Evropy, smíšených lužních lesů s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie a bezkolencových luk na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách. Ochrana dalších typů lesních a nelesních ekosystémů: hercynských dubohabřin, mokřadních olšin, vápnitých slatinišť, vlhkých pcháčových luk, širokolistých suchých trávníků, vegetace vysokých ostřic, mezofilních ovsíkových luk a aluviálních psárkových luk. Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a jejich biotopů - zejména druhů: violka vyvýšená, huseník hajní, třtina pestrá, vstavač vojenský, prstnatec pleťový, zvonečník hlavatý, kosatec sibiřský, česnek hranatý, ostřice lemovaná, ostřice šupinoplodá, ožanka čpavá, kruštík polabský, kostival český, ostřice Davallova, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, druhy ze skupiny pampelišky bahenní, upolín evropský, bledule jarní, prstnatec májový, hadilka obecná, lilie zlatohlavá a dalších ohrožených druhů jako např. řeřišnice bahenní, ostřice oddálená, ostřice vyvýšená, ostřice Hartmanova, škarda ukousnutá, šáchor hnědý, bahnička jednoplevá pravá, sítina alpská, vítod nahořklý, topol černý, bařička bahenní. Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopy - např. druhy: klínatka rohatá, lesák rumělkový, střevlík Ullrichův, střevlík Scheindlerův, chrobák ozbrojený, kuňka ohnivá, rosnička zelená, skokan zelený, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, čáp černý, bekasina otavní, holub doupňák, koroptev polní, křepelka polní, moták lužní, slavík obecný, žluva hajní. Ochrana geologické, hydrogeologické a geomorfologické struktury území s meandrujícím tokem Dědiny a intermitentními toky, s půdami lužních a slatinných ekosystémů, kvartérními sladkovodními vápenci a pramennými vývěry. Udávaná nadmořská výška je od 257 do 262 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 18.5. 1994 s platností od 10.6. 1994 (vyhláška 1994-05-18-11, Okresní úřad Náchod). Poté ještě došlo k 1 přehášení 24.2. 2014 s platností od 15.4. 2014 (nařízení 2014-02-24-4/2014, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hradecké Polabí (15b), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedno z velkých maloplošných chráněných území. Uvnitř něj si přijde na své snad každý milovník naší přírody. Lužní louky jsou v poměrně přirozeném režimu prostřídány smíšenými lesy a jednotlivými stromy. Podél řeky Dědina, která meandruje částečně přirozeně, roste bezpočet vrb a olší, jakož i jiného pobřežního rostlinstva a vede přes ní několik přirozených mostů a dva umělé. Toto území je snadno dostupné vlakem a je velice příhodné pro návštěvu.


Niva na ve východní části Zbytky pod tratí Týniště nad Orlicí – Náchod.
1
Vrby na břehu slepého ramene Dědiny mají své osobité kouzlo.
2
Hra barev podzimních.
3
Hloh svou barvou ještě více oživuje podzim.
4
Luční průchod.
5
Údělem slepých ramen je časem přijít o vodu a pak mít dno výše a výše, až nebude znát, kudy se dříve ubíralo koryto, aby si řeka zase našla cestu trochu jinak, ale v zásadě přes stejná místa.
6
Podzim, Slunce, listí, to patří k sobě.
7
Železniční mostek tratě Týniště nad Orlicí – Náchod vede přes říčku Dědina, která ovšem doslova umí ukázat zuby.
8
Pohled proti proudu Dědiny.
9
Pohled po proudu Dědiny.
10
Je krásné, když se každé listí barví jinak.
11
Jeden z mnoha přirozených přechodů přes Dědinu.
12
Ležící vrba nad Dědinou.
13
Pobřežní porosty u Dědiny.
14
Meliorace ve své podstatě nadělají více škody než užitku, ale kdo to jen mohl dřívějším mocipánům vysvětlit.
15
Nad hladinou Dědiny je tu těsno.
16
V roští u Dědiny.
17
Lehký mlžný opar činí louku v severní čísti Zbytky nádhernou.
18
Přívod bokem.
19
Dědina je tu širší, tu zas užší.
20
Mladé doubky u Dědiny v barvách podzimu.
21
Dokonce i dubové listí dokáže oslnit.
22
Barva tyčí napovídá, že tu vodohospodáři mají své zájmy.
23
Černý bez je touto dobou opravdu černý.
24
Dub, kterému hledíme do koruny je poněkud divokého vzezření.
25
Chvílemi uhání Dědina rychle jako o život.
26
Někde je možné přejít Dědinu v dětských holínkách.
27
Dub v pozadí by byl vhodný jako námět pro skicu průmyslového malíře.
28
Když se snoubí přirozenost s lidským vlivem, nad kterým raději zavíráme oči, tak vznikají roztodivné situace.
29
Síla větru byla ohromná, až vznikla stříška.
30
Když hlavní část kmene podlehne povětrnostním vlivům a zůstane jen ta vedlejší, vzniká zajímavý stromový útvar.
31
Dub s poměrně pravidelnou korunou.
32
Na břehu Dědiny.
33
Některé lávky přes Dědinu může k přechodu použít pouze část obyvatelstva s výrazným váhovým omezením.
34
Když Sluníčko klesá.
35
Račte se sklouznout na druhý břeh.
36
Pod tímto mostem jsou jen tuláci z živočišné říše.
37
Některá místa u Dědiny se jakoby opakují, přirozený mostík ze spadlého stromu v pozadí však svědčí, že se jedná o jiné místo.
38
Takto se nějak začíná tvořit meandr řeky.
39
Když se postavíme tak, jak nám poradí srdce, můžeme spatřit nízké Slunce v kouzelném objetí dubového listí shora a lehce namrzlé louky zespoda s lesem v oparu v pozadí.
40
Stále jsme na severní straně Zbytky.
41
Luční cesta je používaná jen zřídka, v pozadí Pohoří u Dobrušky.
42
Luční cesta na západ.
43
Luční detail.
44
Vrby do nivy prostě patří.
45
Na severní straně Zbytky.
46
Louka na severní straně Zbytky.
47
Vrbové zátiší se Sluncem.
48
Chmel před zimou řádně chabne.
49
Na kraji lesa.
50
Když ještě ležící strom zapustí kořeny z kmene, může stále žít, jen to není co bývalo.
51
Mnohobarevnost listí na zemi uprostřed malého remízku.
52
Aranžér by to lépe nepřipravil.
53
Dubový cíp.
54
Luční detail.
55
Na louce.
56
Myši tu mají rejdy.
57
Kdysi tu asi byla snaha o mokřad bez mokra.
58
Žeby počátek budoucí proutnice?
59
Louka přešla v křoví, a to přechází v les.
60
Na louku se dá dívat nejen s kosou v ruce.
61
Les je od louky oddělen stružkou.
62
Průchod do dalšího lučního oddílu.
63
Od západu na východ.
64
Lidská činnost je tu znát.
65
Maurský mostík v miniatuře vznikl zajisté bez úmyslu, aby to něco podobného byť jen připomínalo.
66
Vyschlá stružka.
67
Louka s lesním listím.
68
Pohoří u Dobrušky se rýsuje v mlžném oparu.
69
Cesta na sever tu začíná mostem.
70
Na sezení na takovéto lávce je již chladno.
71
Cedule se slušivou stříškou.
72
Most přes Dědinu.
73
Vrby prostě dokáží vždy přinést tvarové inovace.
74
Romantika s krtinami.
75
Usychající chmel stejně svého hostitele tíží.
76
Poněkud nepřirozený ohyb Dědiny.
77
Na posedu mysliveček chybí, v Dědině plují spíš malé ryby.
78
Luční zeleň tu nabývá ostřejších odstínů.
79
Dole u Dědiny.
80
Pobřežní stromy nemají život snadný.
81
Myslivecká romance s průmyslovým kouřem na levo.
82
Napůl zlomená křehká vrba.
83
V západní části nivy.
84
Osamělé vrby do nivy prostě patří.
85
Průchod do západní části, kde je o poznání menší louka, než na východě.
86
Dědina se tu stáčí k jihu, ale do vody tu není vidět.
87
Na západě je více lučních bloků, oddělených pásy dřevin.
88
Někdy si stačí udělat úkrok bokem a pohled na stejné místo se razantně změní.
89
Dědina momentálně teče na jih.
90
Malý krmelec jako pro koloušky.
91
Na tu louku v pozadí se nakonec dostaneme.
92
V lese zůstaly stopy po minulém korytě Dědiny.
93
Malý krmelec pro koloušky v pozadí asi nebyl míněn jako hlavní předmět snímku.
94
Pohled do korun krajních dubů.
95
Když ony ty průchody mezi loukami jsou si tak podobné, že by to jednoho až zmátlo.
96
Téměř neznatelná luční cesta.
97
Hloží po levici lemuje další z lučních průchodů.
98
Snímek je velice vhodný pro krtčí romantiky.
99
Lesní cesta, plná barevného listí.
100
Mezi buky.
101
Mezi buky je vidět loučka na samém západě rezervace.
102
Mostek přes Dědinu a další pěkná cedule jsou na západě Zbytky.
103
Pohled na západ od Zbytky, domy patří do obce Rohenice.
104
Každá říčka si dokáže najít cestu lesem a stromů se neptá co smí.
105
Západní loučka.
106
Zpevňující pobřežní element.
107
Listí na podzim prozáří nejedno spíše šedé místo.
108
Dědina doslova zatáčí o 120 stupňů.
109
V ohybu Dědiny.
110
Na západní louce klid.
111
Pohled na sever podél západní hranice Zbytky.
112
Luční cíp a klesající kotouč Slunce.
113
Lučních průchodů je tu skutečně mnoho.
114
Torzo vrby.
115
Větší louka na západě.
116
Luční cíp.
117
Kuk do žlutého lesa.
118
Té žluté je tu příliš.
119
Pohled na jihozápadní louku.
120
Slunce je již nízko a je to znát.
121
Duby jsou již žluté.
122
Myslivci tu mají kde posedět.
123
Luční detail.
124
Luční rozhraní mohou být dost ostrá.
125
Světlo již dochází, ale i tak se lze ještě dívat tak, jak mnohé ani nenapadne.
126
Luční zvedák.
127
Jihozápadní louka.
128
Pohled do koruny památné břízy.
129
Památná bříza.
130
Na jižní louce krtci odvzdušňují.
131
Srnky se světýlky na zadečku.
132
Jihozápadní louka nemá vrby, ale beze stromů také není.
133
Plot jako když střelí, nechrání asi tak, jak bylo původně zamýšleno.
134
A traktory si jezdí, kudy se jim zachce.
135
Důmyslný plot.
136
Opouštíme jihozápadní louku.
137
Jižní louka je obklíčená z jihu plotem.
138
Malé návrší.
139
Jižní louka.
140
Jižní louka opustila již plot.
141
Zvěře se tu vyskytuje více druhů, tento se činí zejména v noci.
142
Jižní louka směrem na východ.
143
Večer na jižní louce.
144
Cedulka na jihu.
145
Posed se uprázdnil.
146
Večerní zeleň.
147
Na jihovýchodě Zbytky.
148
Cedulky jsou na jihu v poněkud větší frekvenci, než jinde, ale z jiných stran má Zbytka své přirozené hranice.
149
A optimistický průmyslově romantický závěr pohledů na přírodní rezervaci Zbytka nám poskytne cukrovar v Českém Meziříčí.
150

Počet fotografií: 150 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:12:55 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Šestajovická stráň (5 km) | Stará Metuje (5 km) | Opočno (6 km) | Broumarské slatiny (7 km) | Chropotínský háj (8 km) | Dědina u Dobrušky (9 km) | Skalecký háj (10 km) | Rybník Spáleniště (12 km) | Peklo (13 km) | U Houkvice (13 km) | Na bahně (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!