Peklo / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Peklo o rozloze 465,19 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku tvořeném městy Náchod a Nové Město nad Metují a obcí Borová v okrese Náchod. Předmět ochrany: Zachování cenných lesních, vodních a skalních ekosystémů, především skalních útvarů a suťových polí a kamenných moří, nížinných až horských vodních toků s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; vlhkomilných vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně; extenzivně sečených luk nížin až podhůří; středoevropských silikátových sutí; chasmofytické vegetace silikátových skalnatých svahů; bučin asociace Luzulo-Fagetum; bučin asociace Asperulo-Fagetum; dubohabřin asociace Galio-Carpinetum, lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích; smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temporální a boreální Evropy; zachování a posílení populace evropsky významného druhu mechu šikouška zeleného a jeho biotopu. Udávaná nadmořská výška je od 300 do 582 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.7. 1997 s platností od 1.8. 1997 (nařízení 1997-07-15-20/1997, Okresní úřad Náchod). Poté ještě došlo k 1 přehášení 24.3. 2014 s platností od 15.5. 2014 (nařízení 2014-03-24-5/2014, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Orlické podhůří (59), geomorfologická jednotka: Podorlická pahorkatina (IVB3).

Název území vychází názvu osady Peklo na soutoku Metuje a Olešenky. Jedná se pak o doslova pekelně krásné údolí jak Metuje, tak Olešenky. Ze stromů se tu vyskytují především: smrk, buk, jedle, javor, modřín a olše. Informační cedule pak uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kapradina Braunova, plavuň pučivá, rozrazil horský, věsenka nachová, devětsil bílý, vrbina hajní, pernatec horský, řeřišničník Hallerův, silenka dvoudomá, růže převislá, kapradina hrálovitá, vstavač mužský, bledule jarní, lilie zlatohlávek, měsíčnice vytrvalá, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, kapradina laločnatá, pohárkovec Maugeotův, sourubka tupolistá, kulistec Hallerův, ježenka vápencová, krondlovka klamná, kadeřavec Drummondův. Z živočišných druhů jsou pak uváděni: roháček bukový, zdobenec zelenavý, strumičník zlatooký, modrásek bahenní, čolek velký, čolek horský, mlok skvrnitý, užovka hladká, ještěrka obecná, holub doupňák, čáp černý, lejsek malý, krahujec obecný, včelojed lesní, sýc rousný, kulíšek nejmenší, výr velký, rejsek horský, plch velký, vydra říční. Přístupnost sem je vcelku solidní a místo je tak krásné, že opravdu stojí za návštěvu.


Příjezdová stezka od Náchoda do Pekla.
1
Králíčkův smrk na severním okraji Pekla na pravém břehu řeky Metuje.
2
Králíčkův smrk je majestátní.
3
Javorový list na levém břehu Metuje.
4
V nitru krytého dřevěného mostku přes Metuji.
5
Řeka Metuje nad soutokem s Olešenkou.
6
Úřední a informační cedule k Peklu nám naznačuje, že mnohé úřední ochrany se duplikují a stěží posoudit, zda je to smysluplné.
7
Soutok Metuje a Olešenky je poněkud deltovitý.
8
Temná tůňka v srdci soutoku Metuje a Olešenky.
9
Peklo je též ve svahu na pravém břehu Metuje.
10
Srdce soutoku Metuje a Olešenky.
11
Metuje v Pekle.
12
Vzácné světlo v temném podzimu kolem Metuje.
13
Úřední a informační cedule k Peklu při jižní hranici chráněného území.
14
Les začíná vonět podzimem.
15
Břečťan parazituje na smrku.
16
Olešenka těsně nad soutokem s Metují.
17
Olešenka začíná vonět podzimem.
18
Most přes Olešenku v Pekle.
19
Říčka Olešenka v jednom z mála regulovaných úseků v Pekle.
20
Malebná chata v Pekle.
21
Soška na ostrůvku rybníčka v Pekle výrazem připomíná baziliška.
22
Dřevěné sošky čertů v Pekle. Za povšimnutí stojí čert v sukni.
23
Jižní svah nad Olešenkou nad osadou Peklo.
24
Brod přes Olešenku v Pekle.
25
Prosvětlená asfaltová lesní cesta podél Olešenky.
26
Částečně obnažené smrkové kořeny osvětlené podzimním Sluncem.
27
Střední patro podzimního lesa v Pekle.
28
Krásný přímý smrk mezi podzimními buky.
29
Kouzlo podzimního Slunce v Pekle.
30
Ptačí budka vysoko ve smrku v Pekle.
31
Nízkým Sluncem prosvětlený temný smrkový les.
32
Dole u Olešenky je již večerní stín, nahoře pak nádherné podzimní Slunce.
33
Fantastické bukové křoví v barvách podzimu.
34
Potůček v Pekle, který chvíli teče, pak se ztrácí.
35
Kouzelný podzimní bukový les s ojedinělým smrkem.
36
Údolíčko v údolí, kudy někdy teče potůček, jindy má jen mokré dno.
37
Podzimní bukový les nad údolím Olešenky v Pekle.
38
Pahýl buku v podzimním hávu.
39
Podzim je kouzelné období, o to více v bukovém lese přímo v Pekle.
40
Třímetrový pahýl buku v podzimních barvách.
41
Pekelně krásné údolí Olešenky.
42
Mech na skále v Pekle kontrastuje svojí zelení s podzimním hávem bukových listů.
43
Nízké podzimní Slunce proniká přes podzimní bukové listí v Pekle.
44
Žlutavé bukové listí v Slunci a vzadu pak temná smrková zeleň ve stínu.
45
Nádherný choroš zespoda.
46
Choroš na ležícím bukovém kmeni.
47
Tlející bukový kmen ve svahu plném podzimního listí.
48
Fantasticky žluté bukové listí kontrastuje s blankytnou modří oblohy.
49
Podzimní večerní nebe s bukem, břízou a smrkem.
50
Podzimní bukový svah.
51
Potok Brodek je pravostranným přítokem Olešenky.
52
Soutok Olešenky a potoka Brodek.
53
Pěšina k rozcestí.
54
Turistické rozcestí údolí Olešenky.
55
Asfaltová cesta po levém břehu Olešenky ve večerním stínu.
56
Suťové pole v Pekle.
57
Olešenka se starou opěrnou zdí lesní cesty.
58
Olešenka v temném večerním stínu.
59
Východní hranice chráněného území Peklo je určená úřední cedulí.
60
Temno u Olešenky dole, večerní sluneční světlo na svahu nahoře.
61
Cesta Peklem, kdo by to tak na první pohled řekl.
62
Směs barev ve večerním údolí Olešenky.
63
Holubí palouk – cedule.
64
Holubí palouk s kamennými pomníky.
65
Cesta u Holubího palouku.
66
Náhrobní kámen na Holubím palouku.
67
Večer na Holubím palouku.
68
Cesta do kopců z Holubího palouku.
69
Holubí potok nad soutokem s Olešenkou.
70
Soutok Olešenky a Holubího potoka.
71
Olešenka ve večerním stínu u Holubího palouku.
72
Podzimní buková větévka nad pařezem a Olešenkou.
73
Podzimní asfaltová cesta podél Olešenky.
74
Krátce po Slunce západu za údolím Olešenky nad Peklem.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:57:17 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Louky v České Čermné (3 km) | Březinka (4 km) | Rašelina (6 km) | Rybník Spáleniště (12 km) | Dědina u Dobrušky (12 km) | Šestajovická stráň (12 km) | Skalecký háj (12 km) | Stará Metuje (13 km) | Hořečky (13 km) | Pod Vrchmezím (13 km) | Zbytka (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!